Meetnet Agrarische Soorten

In Nederland is 54% van het landoppervlak in gebruik voor landbouwactiviteiten. Wanneer het slecht gaat met de biodiversiteit in het agrarisch gebied heeft dat dus een enorme impact op de totale biodiversiteit. Het is daarom belangrijk dat natuur in agrarisch gebied goed wordt gemonitord, niet alleen om de trends zichtbaar te maken of om de urgentie van een ontwikkeling te onderbouwen, maar ook om effecten van natuurbeheer in agrarisch gebied te laten zien. Dit kan sturend zijn in de ontwikkeling van de landbouwpolitiek in Nederland en daarbuiten.

Meetnet Agrarische Soorten (MAS)

Met het monitoringsnetwerk Meetnet Agrarische Soorten, oftewel MAS, breng je eenvoudig dichtheden en verspreiding van broedvogels in kaart. Deze kennis is hard nodig om de ontwikkelingen van vogelpopulaties in akkerbouwgebieden te volgen. De punttelmethode is geschikt voor open en halfopen landschappen zoals akkers, graslanden, heidevelden en kwelders. Provincies gebruiken deze gegevens om te bepalen waar agrarische natuurmaatregelen kunnen worden neergelegd en om beleid bij te sturen. Ook wordt er met de telgegevens verdiepend ecologisch onderzoek gedaan. Omdat van elk telpunt bekend is welke gewassen en beheerpakketten (bijv. kruidenrijke akkerranden) er omheen liggen kunnen analyses worden uitgevoerd die inzicht geven in de relatie tussen vogelaantallen en grondgebruik. Effectiviteit van natuurbeheer in grootschalig agrarisch gebied kan zo worden getoetst en verbeterd. Zie bijvoorbeeld het proefschrift van Marije Kuiper (Wageningen Universiteit) waarin ze aantoont dat akkerranden een positieve invloed hebben op onder andere aantallen blauwborsten en kwartels.

Waarnemingen worden gekoppeld aan landgebruik om effecten van natuurmaatregelen en gewassen op de aanwezigheid van vogels te meten

Geelgors man

Tel mee

Iedereen die de algemene broedvogels van het agrarisch gebied kent kan meedoen met de monitoring van akkervogels en kan zo bijdragen aan de kennis van de ontwikkeling van de stand van akkervogels. Het tellen gebeurt met een punttelmethode. Punttellen heeft als voordelen dat 1) het tellen per punt weinig tijd in beslag neemt waardoor een groot gebied bestreken kan worden, 2) er vanaf een vast punt geteld wordt, waardoor gewassen niet doorkruist hoeven te worden en 3) de telmethode relatief eenvoudig is en voor iedereen te leren.

Mail [email protected] of bel +31 (0) 6 50 50 66 84 voor meer informatie en/of om aan te melden. Je kunt ook de Handleiding voor het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) lezen om meer te weten te komen over de methode.

Lees ook het natuurbericht Vrijwilligers zetten akkervogels op de kaart.