Foto: Rein Hofman

ACTUEEL

Pluizen in Zeewolde en Zuidlaren

02-dec-2022 Afgelopen woensdag was weer de jaarlijkse braakballen pluisavond in Flevoland, in samenwerking met vogelwerkgroep IVN Zeewolde. Bij zo’n pluisavond buigt een groep enthousiaste vrijwilligers zich over de braakballen en prooiresten van vooral grauwe en bruine kiekendieven, die tijdens het afgelopen broedseizoen zijn verzameld.

Meer muizen, broedvogels en insecten op natuurrijke slaperdijken in Groningen

03-nov-2022 Aangepast beheer van dijken biedt kansen om natuurwaarden in agrarisch gebied te vergroten. Slaperdijken die tot 1 juli rusten, vormen samen met aangeplant struweel, veilig broed- en foerageerhabitat voor boerenlandvogels en ook muizen- en insectenpopulaties kunnen zich ontwikkelen. Dit blijkt uit resultaten van het pilotproject ‘Natuurrijke Slaperdijken Groningen’.

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.