Projecten

Meetnet Agrarische Soorten (MAS)

Wereldwijd wordt 40% van het landoppervlak gebruikt voor landbouwactiviteiten, in Nederland is dat zelfs 54%. Wanneer het slecht gaat met de biodiversiteit in het agrarisch gebied heeft dat een enorme impact op de totale biodiversiteit. Het is daarom belangrijk dat natuur in agrarisch gebied goed wordt gemonitord.

Natuurrijke slaperdijken Groningen

De komende drie jaar worden binnen het pilotproject ‘Natuurrijke slaperdijken Groningen’ 50 hectare slaperdijken in Oost- en Noord-Groningen extensief beheerd, vier vogelakkers aangelegd en op 24 locaties struweel aangeplant.

De Wulp: broedsucces en kuikenoverleving

in 2018 is gestart met de bescherming van 14 wulpennesten door middel van het plaatsen van een stroomraster van 10 bij 10 meter. Deze methode bleek zeer succesvol.

Rijke Dijken van de Delta

In 2020 en 2021 is het project Rijke Dijken van de Delta gestart door EIS Kenniscentrum Insecten en Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels (GKA), waarbij de ecologische waarden van slaperdijken in het Zuidwestelijk Deltagebied (Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant) in kaart worden gebracht.

Gele Kwikstaart: broedsucces en habitatgebruik

Daar waar de veldleeuwerik verdwijnt lijkt de gele kwikstaart, zelfs in intensieve landbouwgebieden stand te houden. Wat is het geheim achter het succes van de vogel die kleur aan het agrarisch landschap geeft?

Natuurinclusief bouwplan Zegenpolder

Een nieuwe vorm van landbouw waarin agrarische productie en biodiversiteit in harmonie samengaan, geen utopie maar het idee achter het eerste natuurinclusieve bouwplan van Nederland (72 ha) ontworpen door Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels en het Louis Bolk Instituut (LBI).

Onderzoek in de Sahellanden

In de Sahellanden Niger, Mali en Senegal blijken grauwe kiekendieven, net als in Europa, voornamelijk in het boerenland voor te komen. In deze Afrikaanse landbouwgebieden foerageren kiekendieven op sprinkhanen. Onderzoek naar prooidieren en slaapplaatsen vindt in samenwerking met lokale onderzoekers plaats.

Overwintering akkervogels

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels is gestart met experimenten waarbij kleine percelen granen niet geoogst werden voor de winter. In de Veenkoloniën telden vrijwilligers en medewerkers van GKA honderden geelgorzen en vinkachtigen die in grote groepen foerageerden op de graanveldjes.

Muizenmonitoring

Aanvankelijk had deze muizencensus tot doel de verschillen tussen regulier akkerland en braaklegging in kaart te brengen, maar het wordt nu

Migratie-onderzoek

Met moderne zendertechnieken kan data worden verzameld over de jaarrond-ecologie, migratie, stop-overs, overwintering en mortaliteit van zowel de grauwe, bruine als blauwe kiekendief en ruigpootbuizerds, velduilen en rode wouwen.