ADVIES

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) adviseert Europese (GLB), landelijke, provinciale en lokale overheden, natuurorganisaties, agrarische natuurverenigingen, maar ook landbouwers, standsorganisaties (BoerenNatuur, LTO), Waterschappen (bijv. maaibeheer bij Waterschap Hunze & Aa’s) en terreinbeherende organisaties (TBO’s) zoals Staatsbosbeheer en de landschappen.

Wij adviseren over zowel ontwikkeling van beleid als over de praktische uitvoering van Agrarisch Natuurbeheer.

LANDBOUWERS

Advies aan indivuduele landbouwers bestaat vaak uit kleine maatregelen die gemakkelijk in de boerpraktijk inpasbaar zijn waardoor akkervogels profiteren.
Onderhoud aan schouwpaden, oogstresten, stoppelvelden, het uitsparen van kliene overhoekjes met ruigtekruiden of het planten van een meidoorn zijn enkele van de vele voorbeelden van maatregelen die een groot verschil kunnen maken.

LANDELIJK

Samen met Vogelbescherming Nederland (VBN) heeft Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de huidige SNL-paketten (subsidiestelsel Natuur en Landschap).Z

Zo hebben wij er mede voor gezorgd, middels een actieve en effectieve lobby in Den Haag bij het ministerie EL&I (voorheen LNV), dat er 30 miljoen euro van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is gereserveerd voor Agrarisch Natuurbeheer.

PROVINCIAAL

Op tal van terreinen staan wij provincies bij met de totstandkoming van effectief natuurbeheer. In Flevoland en Groningen heeft GKA zo een belangrijke rol gespeeld bij de Leefgebiedenbenadering.

In 2010 is door GKA in opdracht van de Provincie Friesland onderzoek gedaan naar akkerbouwgebieden langs de Friese Noordkust. Met dit advies zal de Provincie Fryslan tot een begrenzing komen van de akkervogel-kerngebieden. In 2011 krijgen boeren de kans om zich in deze kerngebieden in te schrijven voor akkerranden waarmee ook in deze provincie aan de bescherming van onze akkervogels wordt gewerkt.

AGRARISCHE NATUURVERENIGINGEN

Wij onderhouden nauwe contacten met ANV’s in Noord-Groningen (Wierde & Dijk), in Oost-Groningen (ANOG), in Drenthe (Boeren met Uitzicht) en in Zuidelijk Flevoland (Middengebied).

Ons grootste succes tot nu toe is de medeoprichting van Der Landwirdschaftliche Naturverein (LNV) “Rheiderländer Marsch” e.V. in het Duitse Rheiderland.

In samenwerking met BoerenNatuur zij wij ook actief betrokken bij het oprichten van ANV’s in Flevoland en Drenthe.

Advies kan gaan over het samen te stellen zaadmengsel voor akkerranden, het beheer van randen, de situering van randen, monitoring of schouw. Ook kunnen tevens beheer-plannen opgesteld worden of doen wij ecologische scans van akkergebieden.

GLB

In het jaar 2009 is het besluit in de Tweede Kamer genomen om € 30 miljoen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) over te hevelen naar akkerrandbeheer voor het aanleggen van akkerranden van ten minste 9 meter breed in kansrijke gebieden (lees: de kansrijke provincies Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland).

Dit lobbysucces is te danken aan de aantoonbare resultaten die we in het veld bereiken. De Tweede Kamer en Minister Verburg hebben zich laten inspireren door ons werk in Groningen en het Duitse Rheiderland.