Privacystatement

Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, gevestigd aan Berkenweg 1, 9471 VA Zuidlaren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website:
Adres:
Tel.nr.:
E-mailadres:

www.grauwekiekendief.nl
Berkenweg 1, 9471 VA Zuidlaren
+31 (0)6 29 26 99 78
[email protected]

Popko Wiersma is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels Hij/zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling (donateurs)
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of berichten en oproepen voor activiteiten
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Donateurschap:

persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en bankrekeningnummer van donateurs worden bewaard tot opzegging van het donateurschap.

Nieuwsbrief, berichten en oproepen over activiteiten:

personalia en e-mailadressen worden bewaard tot opzegging van de betrokken persoon.

Uitvoeren dienstverlening:

telefoonnummers, e-mailadressen en adressen van agrariërs, vrijwilligers en andere personen die betrokken zijn bij activiteiten rond het beschermen van kiekendieven, het tellen van akkervogels en of onderzoek blijven bewaard tot het opheffen van de stichting of op verzoek van de betrokken persoon.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]