Advies

Luchtfoto van de graanoogst in grootschalig landbouwgebied bij
Westernieland, Noord-Groningen – zomer 2010 © Hans Hut

ADVIES

Sitchting Grauwe Kiekendief adviseert Europese (GLB), landelijke, provinciale en lokale overheden, natuurorganisaties, agrarische natuurverenigingen, maar ook landbouwers, standsorganisaties (BoerenNatuur, LTO), Waterschappen (bijv. maaibeheer bij Waterschap Hunze & Aa’s) en terreinbeherende organisaties (TBO’s) zoals Staatsbosbeheer en de landschappen.

De werkgroep adviseert over zowel ontwikkeling van beleid als over de praktische uitvoering van Agrarisch Natuurbeheer.

LANDBOUWERS

Advies aan indivuduele landbouwers bestaat vaak uit kleine maatregelen die gemakkelijk in de boerpraktijk inpasbaar zijn waardoor akkervogels profiteren.
Onderhoud aan schouwpaden, oogstresten, stoppelvelden, het uitsparen van kliene overhoekjes met ruigtekruiden of het planten van een meidoorn zijn enkele van de vele voorbeelden van maatregelen die een groot verschil kunnen maken.

In Vogelnieuws van februari 2009 verscheen op pagina 20 en 21 het verhaal “Kwartels en gorzen op een groenstrook langs monocultuur” van schrijver Hans Peters over het akkerrandenproject in de Flevopolder waaraan landbouwer Henk Meijer meedeed.

landbouwer Henk Meijer in Flevolands graanveld
– zomer 2009 © Hans Hut

WGK-medewerker Henk Jan Ottens (links) en VBN-beleidsmedewerker
Steven Kragten (rechts) op het Akkervogelsymposium in Lelystad
– voorjaar 2009 © Hans Hut

LANDELIJK

Samen met Vogelbescherming Nederland (VBN) heeft de Werkgroep Grauwe Kiekendief een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de huidige SNL-paketten (subsidiestelsel Natuur en Landschap).

De Werkgroep heeft er mede voor gezorgd, middels een actieve en effectieve lobby in Den Haag bij het ministerie EL&I (voorheen LNV), dat er 30 miljoen euro van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is gereserveerd voor Agrarisch Natuurbeheer.

PROVINCIAAL

De Werkgroep heeft op tal van terreinen provincies bij gestaan bij het tot stand komen van effectief natuurbeheer. In Flevoland en Groningen heeft de Werkgroep een belangrijke rol gespeeld bij de Leefgebiedenbenadering.

In 2010 heeft de Werkgroep in opdracht van de Provincie Friesland onderzoek gedaan naar akkerbouwgebieden langs de Friese Noordkust. Met dit advies zal de Provincie Fryslan tot een begrenzing komen van de akkervogel-kerngebieden. In 2011 krijgen boeren de kans om zich in deze kerngebieden in te schrijven voor akkerranden waarmee ook in deze provincie aan de bescherming van onze akkervogels wordt gewerkt.

TV-opnames van Ben Koks en Groninger gedeputeerde Douwe Hollenga
– zomer 2009 © Hans Hut

Willie Oosterveld – voorzitter van ANOG – onthult samen
met oud gedeputeerde Henk Bleker een informatiebord
over Veldleeuweriken in het Oldambt. © Hans Hut

AGRARISCHE NATUURVERENIGINGEN

De Werkgroep onderhoudt nauwe contacten met ANV’s in Noord-Groningen (Wierde & Dijk), in Oost-Groningen (ANOG), in Drenthe (Boeren met Uitzicht) en in Zuidelijk Flevoland (Middengebied).

Ons grootste succes tot nu toe is de medeoprichting van Der Landwirdschaftliche Naturverein (LNV) “Rheiderländer Marsch” e.V. in het Duitse Rheiderland.

In samenwerking met BoerenNatuur is de Werkgroep ook actief betrokken bij het oprichten van ANV’s in Flevoland en Drenthe.

Advies kan gaan over het samen te stellen zaadmengsel voor akkerranden, het beheer van randen, de situering van randen, monitoring of schouw. De Werkgroep stelt tevens beheer-plannen op of doet ecologische scans van akkergebieden.

LANDBOUWERS

Advies aan indivuduele landbouwers bestaat vaak uit kleine maatregelen die gemakkelijk in de boerpraktijk inpasbaar zijn waardoor akkervogels profiteren.
Onderhoud aan schouwpaden, oogstresten, stoppelvelden, het uitsparen van kliene overhoekjes met ruigtekruiden of het planten van een meidoorn zijn enkele van de vele voorbeelden van maatregelen die een groot verschil kunnen maken.

In Vogelnieuws van februari 2009 verscheen op pagina 20 en 21 het verhaal “Kwartels en gorzen op een groenstrook langs monocultuur” van schrijver Hans Peters over het akkerrandenproject in de Flevopolder waaraan landbouwer Henk Meijer meedeed.

landbouwer Henk Meijer in Flevolands graanveld
– zomer 2009 © Hans Hut

GLB

In het jaar 2009 is het besluit in de Tweede Kamer genomen om € 30 miljoen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) over te hevelen naar akkerrandbeheer voor het aanleggen van akkerranden van ten minste 9 meter breed in kansrijke gebieden (lees: de kansrijke provincies Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland).
Dit lobbysucces is te danken aan de aantoonbare resultaten die we in het veld bereiken. De Tweede Kamer en Minister Verburg hebben zich laten inspireren door ons werk in Groningen en het Duitse Rheiderland.

Zie de Motie die op 1 juli 2009 door de Tweede Kamer in stemming is gebracht. Onze GLB-lobby zal zich de komende periode richten op de uitvoering van het akkernatuurbeheer door de meest relevante akkervogelprovincies van Nederland.

Beluister anders het interview eens rustig met Ben Koks over deze lobby bij Vroege Vogels Radio van 24 mei 2009 (MP3) en het Nieuwsitem van Vroege Vogels van 7 juli 2009.

Lees het artikel over Akkervogels en GLB in De Levende Natuur van mei 2009 (jaargang 110 – nummer 4) met als titel “Akkervogels alleen te redden met een koerswijziging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid”.

Lees ook het redactioneel artikel “Health check – redding voor akkernatuur?” in De Levende Natuur – jaargang 110 – nummer 5.

Copulatie van grauwe kiekendieven op schuimaarde bult
– zomer 2009 © Theo van Kooten