Broedende veldleeuweriken op het Zeeuwse akkerland

door Niels Godijn

19-nov-2021 In 2021 en 2022 voeren we broedbiologisch onderzoek uit naar de veldleeuweriken bij Burghsluis op Schouwen-Duiveland (ZL). Stichting het Zeeuws Landschap (HZL) regisseert in dit gebied van 500ha natuurinclusieve landbouw op akkerland. Een keur aan maatregelen waaronder biologische teelt, de aanleg van akkerranden, het onbewerkt laten van graanstoppels, de aanleg van struwelen en strokenteelt moeten leiden tot herstel van de akkervogelpopulatie.

Uit monitoringsgegevens van HZL blijkt dat verschillende soorten broedvogels zich hier positief ontwikkeld hebben in de afgelopen jaren, waaronder scholekster, kievit, veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper. Dat is natuurlijk goed nieuws! Om het mechanisme achter deze positieve ontwikkeling te begrijpen kijken we de komende twee jaar in het bijzonder naar het effect van strokenteelt op het voorkomen en gebruik door de veldleeuwerik. Strokenteelt is een aangepaste vorm van landbouw waarbij de biodiversiteit gepoogd wordt te verhogen door het verhogen van de gewasdiversiteit. Dus een keur aan gewassen die op een kleine oppervlakte elkaar afwisselen.

Verschillende stadia nestjonge veldleeuweriken in Zeeland

In 2021 is al veel informatie verkregen over het wel en wee van de eieren en kuikens. Dat ziet er prima uit. Ook van de oudervogels is een globaal patroon te zien waar ze het voedsel voor de kuikens verzamelen. Om dit nauwkeuriger in beeld te brengen wordt in 2022 een antennesysteem toegepast, net als bij de wulpen in Drenthe. Aan de hand van één van de belangrijkste akkervogelsoorten hopen we hightech informatie te verzamelen over het gebruik van strokenteelt door broedende veldleeuweriken. Hopelijk toont het ons de doorslaggevende factoren in de broedcyclus van veldleeuweriken, zodat het natuurinclusieve landbouwconcept ‘strokenteelt’ op een juiste wijze ook in andere gebieden kan worden toegepast.