NATUURBEHEER

NATUURBEHEER

Met natuurbeheer in agrarisch gebied worden maatregelen bedoeld die landbouwers treffen op en rond hun bedrijf voor ontwikkeling en beheer van natuur en landschap. De rol van de Werkgroep Grauwe Kiekendief in het huidige natuurbeheer in agrarisch gebied spitst zich toe op akkervogels.

Akkervogels zijn soorten die voor de voortplanting (nestgelegenheid) of voor voedselvoorziening afhankelijk zijn van bouwland. Nog steeds bestaat een groot deel van Europa uit bouwland met een agrarische bestemming. Dit door mensen gemaakte biotoop biedt van oudsher plaats aan veel akkervogels. De modernisering van de landbouw met schaalvergroting, grotere efficiency, minder oogstresten op het veld heeft als gevolg gehad dat de traditionele akkervogels zowel in aantallen per soort als in aantal soorten achteruit zijn gegaan.

Bezorgdheid over deze achteruitgang heeft er toe geleid dat de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief  is opgericht. De Stichting heeft bewezen dat deze achteruitgang kan worden gestopt en dat de negatieve trend kan worden omgebogen. Het is in de praktijk mogelijk gebleken moderne landbouw te combineren met een rijk akkervogelbestand.