Pilotproject ‘Natuurijke slaperdijken Groningen’

door Almut Schlaich

In juni 2019 kregen we het goede nieuws dat onze aanvraag voor het pilotproject “Natuurrijke slaperdijken Groningen”, die we samen met Vogelbescherming Nederland en Landschapsbeheer Groningen bij het Waddenfonds hadden ingediend, was toegekend! Met behulp van de financiering door het Waddenfonds, maar ook dankzij mede-financiering van het Bettie Wiegman Fonds, de Tides Foundation en Provincie Groningen kunnen we de komende drie jaar in een groot experiment testen welke effecten extensief beheer van slaperdijken op vogels heeft.

In het experiment worden gedeeltes van de slaperdijken in Oost-Groningen, tussen Nieuwe Statenzijl en Termunterzijl en in Noord-Groningen van de Lauwerpolderdijk en de Middendijk, geëxtensiveerd (eenmalig maaien en afvoeren of druk-begrazen toepassen na 1 juli). Op verschillende locaties worden ook struweelhagen over de dijk geplant. Verder worden in Oost-Groningen vier vogelakkers langs de slaperdijk aangelegd om foerageer-hotspots voor muizeneters te creëren. De doelsoorten zijn dan ook Blauwe Kiekendief en Velduil, maar de verwachting is dat veel meer soorten van de maatregelen gaan profiteren. Dit zal de komende jaren moeten uitwijzen. Alle ontwikkelingen, van vegetatie tot insecten, muizen en natuurlijk vogels gaan we volgen om de effecten te onderzoeken. De eerste grote actie zal in januari/februari plaatsvinden, het aanplanten en uitrasteren van de struweelplanten. Heb je zin om mee te helpen? Zodra bekend, delen we de datum en locatie!

André Eijkenaar van Landschapsbeheer Groningen (rechts) en dijkeigenaar Hemmo Bolhuis (links) tijdens locatiebezoek voor struweelaanplant.

Alle ontwikkelingen, van vegetatie tot insecten, muizen en natuurlijk vogels gaan we volgen

Titelfoto: Extensief beheerde slaperdijk in de buurt van Uithuizen.