Rijke Dijken van de Delta

door Niels Godijn

Dijken kunnen een unieke rol vervullen in de verrijking van het Nederlands landelijk gebied, dankzij hun landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. Na een reeks alarmerende berichten over afnames van insecten is behoefte aan handvatten ter behoud en herstel van de biodiversiteit. In recente jaren is gebleken dat (slaper-)dijken in het agrarisch gebied een waardevol leefgebied kunnen vormen voor insecten. Hoe en waarom is echter nog onvoldoende bekend.

In 2020 en 2021 is het project Rijke Dijken van de Delta gestart door EIS Kenniscentrum Insecten en Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA), waarbij de ecologische waarden van slaperdijken in het Zuidwestelijk Deltagebied (Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant) in kaart worden gebracht. Tijdens de loopduur wordt een dertigtal dijken geïnventariseerd op het voorkomen van wilde bijen en de daarvan afhankelijke oliekevers, alsmede enkele andere soortgroepen.

Bonte wespbij (Nomada bifasciata)

Uiteindelijk moet dit inzicht verschaffen in de soortengemeenschap die kenmerkend is voor dijken, evenals de factoren die de waarde voor deze gemeenschap beïnvloeden. Dit onderzoek vormt de opmaat naar langdurige aandacht voor dijken, met veldonderzoek als fundament voor bescherming en verbetering van natuurwaarden op dijken.

door Niels Godijn

Na een reeks alarmerende berichten over afnames van insecten is behoefte aan handvatten ter behoud en herstel van de biodiversiteit.

Het dijkenproject wordt financieel mogelijk gemaakt door HommelHulp Nederland (met bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Zabawas, Dioraphte en EIS) het Wereldnatuurfonds en de provincie Noord-Brabant.

Grasbij (Andrena flavipes)


Gewone oliekever (meloe proscarabaeus)

Lees hier in de toekomst meer nieuws over dit project.