Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, opgericht op 7 april 2005, is vanaf 1 januari 2010 een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

KVK: 02088258
RSIN: 815210115

Postadres:
Postbus 46, 9679 ZG Scheemda
Tel. 06 29269978
E-mail: info@grauwekiekendief.nl

Bezoekadres:
Nassaustraat 14, Winschoten


voorzitter

penningmeester/secretaris
bestuurslid

Ons bestuur:
            Irene van Hooff
                   Jan Loots
Willem-Pier Vellinga
meer informatie: Over Ons

Onze doelstelling:
Het doel van de stichting is het in stand houden, uitbreiden en verbeteren van leefgebieden voor akkervogels in en buiten Nederland door middel van onderzoek, voorlichting, kennisoverdracht, beheers- en beschermingsmaatregelen. De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels adviseert over zowel ontwikkeling van beleid als over de praktische uitvoering van Agrarisch Natuurbeheer. De Stichting adviseert Europese (GLB), landelijke, provinciale en lokale overheden, natuurorganisaties, agrarische natuurverenigingen, maar ook landbouwers, standsorganisaties (Boer en Natuur, LTO), waterschappen en terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en de Landschappen. Zo bestaat advies aan individuele landbouwers vaak uit kleine maatregelen die gemakkelijk in de boerenpraktijk inpasbaar zijn waardoor akkervogels profiteren. Advies kan ook gaan over het samen te stellen zaadmengsel voor akkerranden, het beheer van randen, de situering van randen, monitoren of schouw. De Stichting stelt tevens beheersplannen op of doet ecologische scans van akkergebieden. In 2017 valt de toename van natuurinclusieve landbouw op. (Uit het jaarverslag 2017)