PUNTTELLINGEN (MAS) ...

PUNTTELLINGEN (MAS)

De punttelmethode ‘Meetnet Agrarische Soorten’ (MAS) is een telmethode om vogels in open landschappen in kaart te brengen. In het landschap zijn verspreid telpunten gelegd, waar tussen 1 april en 15 juli in een straal van 300 meter in vier rondes gedurende tien minuten (2 x 5 minuten) geteld wordt. De aanwezige vogels worden op een kaart ingetekend met een code voor het (broed)gedrag. Met de telgegevens worden populatiedichtheden en trends in aantalsontwikkeling zichtbaar gemaakt. Naast het maken van kaarten worden de gegevens ook gebruikt om verdiepende soortonderzoek te doen. De grote kracht van de MAS-steekproefmethode is dat het tellen weinig tijd kost, en dat alle telpunten samen een groot gebied bestrijken. Omdat van elke telcirkel ook bekend is welke gewassen er staan, kunnen analyses worden uitgevoerd die inzicht geven in relaties tussen vogelaantallen en grondgebruik. Effectiviteit van natuurbeheer in grootschalig agrarisch gebied kan zo worden getoetst en verbeterd. De punttelmethode is geschikt voor open en halfopen landschapstypen, zoals heidevelden, weilanden, akkergebieden en kwelders. Het MAS is een relatief eenvoudig telmethode, en ook voor beginnende tellers goed te leren. Van tellers wordt wel gevraagd dat zij de voor Nederland bekende akkervogelsoorten kunnen herkennen. Interesse om met deze telmethode aan de slag te gaan? Of wil je meer informatie? Meld je dan aan bij Werkgroep Grauwe Kiekendief, mail of bel 06 29 26 99 78. Meer over het ontstaan en de mogelijkheden van de MAS-punttelmethode in onze jubileumnieuwsbrief.  

Te downloaden:
Handleiding MAS
en voor de liefhebbers het bijbehorende achtergronddocument MAS.