Onderzoeksinformatie

Natuurrijke slaperdijken Groningen

De komende drie jaar worden binnen het pilotproject ‘Natuurrijke slaperdijken Groningen’ 50 hectare slaperdijken in Oost- en Noord-Groningen extensief beheerd, vier vogelakkers aangelegd en op 24 locaties struweel aangeplant.

De Wulp: broedsucces en kuikenoverleving

in 2018 is gestart met de bescherming van 14 wulpennesten door middel van het plaatsen van een stroomraster van 10 bij 10 meter. Deze methode bleek zeer succesvol.

Gele Kwikstaart: broedsucces en habitatgebruik

Daar waar de veldleeuwerik verdwijnt lijkt de gele kwikstaart, zelfs in intensieve landbouwgebieden stand te houden. Wat is het geheim achter het succes van de vogel die kleur aan het agrarisch landschap geeft?

NATUURINCLUSIEF BOUWPLAN ZEGENPOLDER

Een nieuwe vorm van landbouw waarin agrarische productie en biodiversiteit in harmonie samengaan, geen utopie maar het idee achter het eerste natuurinclusieve bouwplan van Nederland (72 ha)

PUNTTELLINGEN (MAS)

Het is belangrijk dat natuur in agrarisch gebied goed wordt gemonitord, niet alleen om de trends zichtbaar te maken

ONDERZOEK IN DE SAHELLANDEN

In Afrikaanse landbouwgebieden foerageren kiekendieven op sprinkhanen. Onderzoek naar prooidieren en slaapplaatsen vindt

OVERWINTERING (AKKERVOGELS)

Bij voorkeur worden percelen uitgekozen naast laag opgaand struweel, dit om vogels tijdens het foerageren de kans te bieden hierin dekking te zoeken.

MUIZENCENSUS

Aanvankelijk had deze muizencensus tot doel de verschillen tussen regulier akkerland en braaklegging in kaart te brengen, maar het wordt nu

MIGRATIEONDERZOEK (ZENDERS)

Dankzij de moderne zendertechnieken weten we een stuk meer over de jaarrond-ecologie, migratie, stop-over, overwintering en mortaliteit van de Grauwe Kiekendief. Door dit fascinerende onderzoek is het Kenniscentrum Akkervogels in staat haar internationale beschermingsstrategie beter te onderbouwen en is tevens veel kennis verworven over migratiestrategieën en overwinteringsproblematiek. Kijk voor de laatste update van de trekroutes…