Onderzoeksinformatie

Natuurrijke slaperdijken Groningen

De komende drie jaar worden binnen het pilotproject ‘Natuurrijke slaperdijken Groningen’ 50 hectare slaperdijken in…...

DE WULP: BROEDSUCCES EN KUIKENOVERLEVING

In is 2018 gestart met de bescherming van 14 wulpennesten door middel van het plaatsen…...

GELE KWIKSTAART: BROEDSUCCES EN HABITATGEBRUIK

Wat is het geheim achter het succes van de vogel die kleur aan het agrarisch…...

NATUURINCLUSIEF BOUWPLAN ZEGENPOLDER

Een nieuwe vorm van landbouw waarin agrarische productie en biodiversiteit in harmonie samengaan, geen utopie…...

PUNTTELLINGEN (MAS)

Het is belangrijk dat natuur in agrarisch gebied goed wordt gemonitord, niet alleen om de…...

ONDERZOEK IN DE SAHELLANDEN

In Afrikaanse landbouwgebieden foerageren kiekendieven op sprinkhanen. Onderzoek naar prooidieren en slaapplaatsen vindt...

OVERWINTERING (AKKERVOGELS)

Bij voorkeur worden percelen uitgekozen naast laag opgaand struweel, dit om vogels tijdens het foerageren…...

MUIZENCENSUS

Aanvankelijk had deze muizencensus tot doel de verschillen tussen regulier akkerland en braaklegging in kaart…...

MIGRATIEONDERZOEK (ZENDERS)

Dankzij de moderne zendertechnieken weten we een stuk meer over de jaarrond-ecologie, migratie, stop-over, overwintering…...